Документи


ЗПУО

Наредба №5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование

Наредба за приема на деца в общинските детски градини на територията на Столична община

Профил на купувача

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност

Вътрешни правила за защита на личните данни

Бюджет 2022

Бюджет 2021

Бюджет 2020

Бюджет 2019

ПВТР

ПБЗУВОТ

ПДДГ

Етичен кодекс на общността

Правила за пропускателен режим в ДГ

Стратегия

Програмна система

Програма БДП

План за действие БДП

Годишен план

Отчет за изпълнение на годишния план

План за контролната дейност на директора

План за квалификационна дейност

Организация на деня в ДГ

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на раннотото отпадане от ДГ на подлежащите на задължително обучение деца

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи

План за превенция и интервенция на тормоза и насилието

Правила за превенция и интервенция на тормоза и насилието

Програма за наставничество

План за наставничество

politika