Политика

newsletter_06
newsletter_05
Политика

Лоялна, добронамерена,
насочена към нови идеи

Детска градина „Маргарита“ е единственото детско заведение,което работи по авторска програма в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование,като знанията и уменията по всички образователни направления децата получават както на родния,така и на немски език.Ние осигуряваме условия за усвояване на българския и чуждия език в единство с изграждането и развитието на детето и то напълно безплатно.

Използваме авторски мултимедийни презентации по образователните направления на немски език,което допълнително стимулира детския интерес за изучаването му.